Rekrutacja personelu oraz leasing pracowników
z europy wschodniej

Procedury i akty prawne

W przypadku zatrudniania przez naszych klientów pracowników z zagranicy umożliwiamy skorzystanie z dwóch alternatywnych metod powierzenia pracy cudzoziemcom. Są to tzw. procedura uproszczona oraz tradycyjna standardowa procedura uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika.

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona to obecnie jedno z najbardziej elastycznych narzędzi na polskim rynku zatrudnienia – umożliwiające uzupełnienie zespołu pracowników bez strat w jakości pracy, przy jednoczesnym elastycznym regulowaniu poziomu zatrudnienia. Doskonale sprawdzające się w przypadku rekrutacji pracowników do prac sezonowych i w branżach o wysokiej rotacji kadr (np. przemysł mięsny), a także branżach zagrożonych kolejnymi migracjami zarobkowymi rodzimych pracowników (gastronomia, budownictwo, transport).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować prace w Polsce bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca z ww. krajów ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub adres zameldowania.

Zarejestrowane oświadczenie, stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy. Można to uczynić w najbliższej dla pracownika polskiej placówce dyplomatycznej.
Wydana w ten sposób wiza uprawnia do wykonywania pracy na terenie RP u wskazanego w oświadczeniu pracodawcy.

Stosowanie procedury uproszczonej i powierzanie pracy w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 grudnia 2010 ((Dz U. nr 236, poz. 1559 oraz Dz U. nr 236, poz. 1560), zostało przedłużone z możliwością dalszego zatrudniania cudzoziemców przez firmy w oparciu o oświadczenia.

Procedura standardowa

Tak zwana procedura standardowa zatrudnienia obcokrajowca stanowi bardziej zaawansowany proces, niż procedura oparta o rejestrację oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. W wielu przypadkach (np. w przypadku zatrudnienia pracownika na dłuższy okres czasu jest koniecznością. Procedura obejmuje rejestrację i wyrobienie pozwolenia na pracę dla pracownika na okres do 3 lat.

Więcej o regulacjach prawnych znaleźć mogą Państwo w dokumentach:

  • Ustawa o promocji zatrudnienia – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 , z późn. zm.),
  • Wydawanie zezwoleń na pracę – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),
  • Wydawanie zezwoleń na pracę 2 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 85),
  • Wysokości wpłat przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409),
  • Procedura uproszczona – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1116, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114),
  • Ustawa o cudzoziemcach – ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
  • Ustawa o pobycie obcokrajowców na terytorium RP – ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr.144 poz. 1043),
  • Umowa międzynarodowa – umowa międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864 – załącznik XII),
  • Kryteria wydawania zezwoleń – rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2009r. nr 106, poz. 3033).

Ustawa o ochronie danych osobowych

Aktualności

Oferujemy spawaczy z Ukrainy z uprawnieniami.

Agencja Pracy East-Work oferuje wykwalifikowanych spawaczy posiadających certyfikaty spełniające europejskie normy.…

Więcej

Oferujemy pracowników do każdego rodzaju produkcji!!

Agencja Pracy East-Work oferuje pracowników do każdego rodzaju produkcji. Obsługujemy zarówno małe, średnie jak i duże firmy.…

Więcej

Oferujemy pracowników budowlanych, cieśle, zbrojarzy.

Chętnie użyczymy Państwa firmie zarówno wykonawców usług do przyuczenia, jak i osoby z doświadczeniem z zawodach: cieśla, zbr…

Więcej